Tel. +31 (0) 88 - 783 01 11

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden STE B.V., Maarheeze 01-12-2020

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17170446

Algemeen

Op al onze offertes, werkzaamheden en facturen is "De Nieuwe Regeling 2011" (DNR2011) van toepassing. In de DNR2011 wordt de rechtsverhouding vastgelegd tussen de opdrachtgever en architect, ingenieur of adviseur. Dit wil zeggen dat alle rechten en verplichtingen van beide partijen in een schriftelijk document zijn vastgelegd.

Het gaat hierbij om de opdrachtverstrekking, de uit te voeren werkzaamheden, de betaling en alle andere zaken waarbij het van belang is dat de verhoudingen tussen adviesgever en cliënt goed geregeld zijn.

Een exemplaar van "De Nieuwe Regeling 2011" ligt ter inzage ten kantore van STE B.V. of wordt op verzoek (als PDF per e-mail) kosteloos toegezonden.

Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, leverings- of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer (STE B.V.) niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij zijn gemaakt.

Vindplaats en wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer: 17170446. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

AVG (GDPR)

STE B.V. gebruikt de gegevens van opdrachtgevers voor de verwerking in de debiteurenadministratie ten behoeve van de facturatie. STE B.V. registreert de gegevens van opdrachtgevers in de contactgegevens van outlook ten behoeve van de projectadministratie (beveiligde exchangeserver). De gegevens worden nimmer gebruikt voor (reclame)mailing. STE B.V. gebruikt de gegevens ten behoeve van de benodigde rapportages (eventueel als onderdeel van een omgevingsvergunning), maar gebruikt voor de aanduiding van personen geen volledige namen, maar alleen de initialen. Uitgesloten zijn eventueel ingevoegde rapportages van derden, aangezien deze niet door STE B.V. worden bewerkt.  Door middel van het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever in met het (digitaal) bewaren van de benodigde rapportages voor een termijn van het bestaan van het gebouw, object of inrichting, dit met uitzondering van onvoorziene omstandigheden of calamiteiten.